Obsah

מודל למארכת סולרית


 מודל למארכת סולרית

המארכת הסולרית נקראת מארכת של כוכבים המסתובבים סביב לכוכב במרכז הנקרא שמש

בין אותם הכוכבים נמצא כדור הארץ שלנו.תכולת השמש היא בערך 330,000 פעמים גדולה יותר מתכולת כדור הארץ, ובאחוזים היא לוקחת 99,8% מן המארכת הסולרית.קוטר השמש היא בערך 1,400,000 ק"מ שהוא בערך 109 פעמים כקוטר כדור הארץ.כולל כדור הארץ מארכת הסולרית כוללת שמונה כוכבים, יותר מ150 ירחים וגופים קטנים של אסטרוידים, כוכבי לכת ומטיורים. סדר כוכבים מן השמש הוא מרקורי,ונוס,כדור הארץ,מרס,יופיטר,סטורן,יורנוס ונפטון

כדי לתאר במדויק את המרחקים במארכת הסולרית פוטכה שיטה של מדידה הנקראת יחידה האסטרונומית (י"א). הי"א היא מידה הנמדדת בין כדור הארץ לשמש.זאת תהיה ארכה של יחידה אחד.שווי המרחק הוא בערך מרחק של 150 מליון ק"מ לדוגמא יופיטר חג מסביב לשמש בערך 5.2 י"א

לפעמים מארכת הכוכבים תחולק לשתי קבוצות: קבוצה אחת תכלול ארבע כוכבים כוללים מסה ארצות וחומרית אלו הכוכבים היותר פנימים, וקבוצה שניה מבוססת על ארבעה כוכבים ענקיים המורכבים ממארכת גזית הכוללת הידרוג'ן הליום מים אמוניה ומטין.אך לא כוללת חומר קשה


כוכבים ארציים

מרקורי הוא הכוכב הקרוב ביותר לשמש אך הקטן ביותר בגודלו.משטח הכוכב הוא באופן כללי דומה בטבעו לזה של הירחץ.המשטח גס מאד והוא עומד לבד בלי כוכבים הסובבים אותו וללא אטמוספרה.הטמפרטורה במשטח שונה באופן קיצוני בין היום ובין הלילה.כוכב מרקורי חג מסביב לשמש במרחק של 0.387 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כשלוש מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 0.24 משנה לחוג מסביב לשמש

וינוס דומה בגודלה בכח המשיכה ובמשה הכללית לכדור הארץ.למרות הדמיון הטמפרטורות שונות ביותר מאלו של כדור הארץ.זהוא הכדור החם ביותר. הטמפרטורות במשטח מגיעות ליותר מ400 דגרי סלסיוס (ד"ס), כנראה משום המצאות כמויות מרובות של דו תחמוצת הפחמן באטמוספרה.וינוס חג מסביב לשמש במרחק של בערך 0.72 י"א, קוטרו הוא בערך 0.95 מזה של כדור הארץ לוקח בערך תקופה של 0.615 משנה לחוג מסביב לשמש

כדור הארץ הינו הגדול ביותר והמקובץ ביותר מבין כדורי הארץ. כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש במרחק של י"א אחד,שבוא בשווי 150 מליון ק"מ. קוטרו הוא בערך 12,700 ק"מ ולוקח בערך תקופה של שנה לחוג מסביב לשמש שזוהיא בעצם יחידת מדידה לסוביב מסביב לשמש.לכדור הארץ יש ירח אחד.הירח הינו היחידי בגודלו מבין אלו החגים מסביב לכוכבים.המרחק היחסי בין מרכז כדור הארץ למרכז הירח הינו 380,000 ק"מ שהוא 0.0026 י"א, בערך 400 פעמים יותר קרוב מהשמש.קוטר הירח הוא 3,476 ק"מ כמעט רבע מקוטרו של כדור הארץ.הירח משלים סיבוב מסביב לארץ כל 29.5 ימים שהם בערך חודש אחד

מרסהוא הכוכב השני בקוטנו במארכת הסולרית.למרס יש שני ירחים פובוס (22 ק"מ) ודמוס (12.6 ק"מ) שהם קטנים בגודלם וצורתם משונה.מבין כל הכוכבים מרס הוא הדומה ביותר בעונותיו לזה של כדור הארץ. . הטמפרטורות במשטח מגיעות ל-30 ד"ס עד ל15 ד"ס. כוכב מרס חג מסביב לשמש במרחק של 1.52 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כחצי(0.533) מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 1.88 שנות לחוג מסביב לשמש


כוכבי ענק גזיים

יופיטר הוא הגדול ביותר במארכת הסולרית.הוא מורכב מהידרוג'ן והליום. יופיטר סובב מטבעות דקות.לכוכב יופיטר יש יותר מ60 ירחים,הכוללים 4 מהם שנתגלו על ידי גלילאו גלילי בשנת 1610. כוכב יופיטר חג מסביב לשמש במרחק של 5.2 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כ 11.2 פעמים יותר גדול מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 11.86 שנות לחוג מסביב לשמש

סטורן הוא הכוכב השני בגודלו במארכת הסולרית. הוא ידוע יותר מטבעוטיו ועשויות מקרח ואבנים.קוטר הטבעות הוא 420,000 ק"מ אך עובי הטבעת הוא כמה מאות מארים בלבד.יש 16 ירחים ידועים לנו ועוד אחרים נחפשים לנו בזכות השתפרות הטלסקופים.טיטן זה הירח הכי גדול מירחן סטורן וקוטרו 5,150 ק"ם. כוכב סטורן חג מסביב לשמש במרחק של 9.45 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כ9.45 פעמים יותר גדול מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 29.45 שנות לחוג מסביב לשמש

יורנוס הוא הכוכב השלישי בגודלו במארכת הסולרית. האטמוספרה דומה לזו של יופיטר וסטורןמזה שהוא מורכב מהידרוג'ן(83%) והליום(15%),אך יש לה יותר קרחי מים אמוניה ומטין.למרות שיורנוס נתגלה מוקדם יותר מהכוכבים האחרים אך לא זוהה ככוכב באופן רשמי רק שנים לאחר מיכן הוכר ככוכב באופן רשמי.לכוכב יורנוס יש 27 ירחים,כולל מירנדה,אריאל,ומבריאל,וברון וטיטניה. כוכב יורנוס חג מסביב לשמש במרחק של 19.2 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כ4 פעמים יותר גדול מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 84.1 שנות לחוג מסביב לשמש

נפטון הוא הכוכב השמיני והרחוק ביותר מהשמש.קוטרו ומורכבו דומות לזה של יורנוס אבל האטמוספרה של נפטון כוללת סערות קשות במזג האויר.יש לו טבעות דקות שאושרו על ידי "ווויג'ר 2".לנפטון יש 13 ירחים אחד מירחיו הינו טריטון הוא האובייקט הקר ביותר הידוע לנו הנמצא במארכת הסולרית. הטמפרטורה במשטח היא הערך -228 ד"ס. כוכב יורנוס חג מסביב לשמש במרחק של 30.0 י"א.קוטר הכוכב הוא בערך כ4 פעמים יותר גדול מזה של כדור הארץ.לוקח בערך תקופה של 164.9 שנות לחוג מסביב לשמש