Obsah

STUDIE CENTRA OBCE HÝSLY

Studie č. 1

Další navazující studie na situaci hlavní křižovatky v obci. Důraz celé studie je kladen na bezpečnost jak silniční, tak bezpečného projití křižovatky chodcem a otevření celého prostoru. Studie ukazuje názor odborné veřejnosti na dispoziční řešení celého území a vzniku nové dominanty obce - NÁVSI. Jedná se o návrh možného řešení, nikoliv projektovou dokumentaci. Základní myšlenky byly představeny na zasedání zastupitelstva obce 23.10.2017. Budou probíhat další debaty a sbírány nové podněty a názory občanů. Nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost. 

Zde je odkaz na studii:

http://www.hysly.cityupgrade.cz 

Studie centra obce Hýsly

 

Studie č. 2

Druhá studie byla představena na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2018. Zanechává stávající budovu bývalé hospody. Zajímavým způsobem řeší průchod chodců. Rozděluje prostor na komunitní centrum, knihovnu a technické zázemí. Ústředním tématem navrhovaného prostoru je tedy místo setkávání s velkým důrazem na zajištění bezpečnosti a přehlednosti prostoru.

Studie č. 2 - zde ke stažení

Studie č. 2

Podélné parkování a autobusová zastávka

Z důvodu vyřešení bezpečnosti na hlavní komunikaci začal v roce 2016 vznikat projekt podélného parkování včetně nového autobusového zálivu. Zastávka byla přestěhována naproti stávající, přičemž vzniklo pohodlné nástupní a výstupní místo přímo do prostoru parku. Jedná se o zásadní krok směrem k bezpečnosti a naváže tak na budoucí řešení celého prostoru návsi.

V roce 2018 proběhla realizace.

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Podélné parkování - koordinační výkres

Rekonstrukce komunikace u bytovek

Na žádost obyvatel bytovek rozhodlo v roce 2016 zastupitelstvo obce o rekonstrukci stávající komunikace a vytvoření nových parkovacích míst. Projekt počítá s vytvořením parkování pro každou bytovou jednotku. Vyřešen by tak byl dlouholetý problém s parkováním. Vznikalo mnoho variant v návaznosti na inženýrské sítě a přísné limity. S  výslednou projektovou dokumentací byli seznámi tamní občané na veřejném projednání. Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

V roce 2018 proběhla realizace.

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Veřejné osvětlení

Stávající stav:

Veřejné osvětlení (dále jen VO) svým rozsahem pokrývá celou rozlohu obce v počtu svítidel 51 ks. Jeho rozmístění je poměrně rovnoměrné, a to ob jeden betonový sloup až na pár výjimek.  Osvětlení pokrývá důležité místa z hlediska pohybu chodců. Nicméně současným rozmístěním a použitým typem svítidel není splněna norma pro osvětlování pozemních komunikací. V obci je soustava VO napájená pouze z jednoho rozvaděče. Ovládání soustavy VO je přímo v rozvaděči pomocí soumrakového čidla (fotobuňky). Veřejné osvětlení není žádným způsobem regulováno.

Technický stav soustavy VO v obci Hýsly odpovídá době jejího vzniku. V obci Hýsly se nachází tři typy uličních svítidel – Elektrosvit rakev, Philips Malaga a Modus LV. První dva typy svítidel jsou vybaveny sodíkovými výbojkami s příkonem 150W. Svítidlo Modus LV je vybavené trubicovým zářivkovým zdrojem o příkonu 72W. Takřka polovina svítidel instalovaných v obci je na špatné úrovni z hlediska světelných parametrů, technického stavu a bohužel vyžadují zvýšenou údržbu a jsou velice energeticky náročná. U těchto svítidel se vlivem stárnutí projevují závady v těsnosti krytů, do svítidel vnikají nečistoty případně i vlhkost, v nejhorších případech jsou kryty popraskané nebo chybí úplně.

Nový stav:

V návrhu nové soustavy VO jsou použita svítidla se zdrojem LED, konstrukce je v hliníkovém provedení, optická část svítidla je z tvrzeného skla a je navržena tak, aby byl světelný tok svítidla směřován tam, kde je potřebné osvětlení a nevznikalo tím žádné rušivé oslnění. Kvalitou svítidel docílíme snížení energetické náročnosti soustavy. Současný stav v obci Hýsly obsahuje 51 ks svítidel. Na hlavní komunikaci a vedlejších komunikacích se provede výměna stávajících svítidel a doplnění nových svítidel na celkový počet 81 ks svítidel.  Současně s tím se vymění i stávající rozvaděč RVO, který je starý, plechový a rezavý. A dále se doplní jeden nový rozvaděč dole u pálenice. Doplnění druhého rozvaděče RVO je podmínka souhlasného stanoviska společnosti E.ON pro umístění výložníků a svítidel na stávající betonové sloupy. Tím budou splněny požadavky platné normy pro osvětlování komunikací.

Komunikace jsou členěny dle třídy osvětlení M5 pro hlavní průjezdovou komunikaci obcí. A to z důvodu, že se jedná o hlavní průjezd se zvýšeným provozem a nachází se zde zastávky autobusů. Jsou tu zvolena svítidla s teplotou chromatičnosti 3000K. Dále byla zvolena třída osvětlení P3 pro celou ulici Dědina což je druhá vytížená komunikace a hlavně slouží jako příjezd k hasičské zbrojnici a rodinným domům. Zbylé vedlejší komunikace byli zatříděny na třídu P4 a to z důvodu pohybu chodců po komunikaci, protože je zde absence chodníků. Zde jsou použita svítidla s teplotou chromatičnosti 3000K.

Všechna referenční svítidla jsou vybavena systémem udržování konstantního světelného toku a lze je také vybavit možností regulace. Životnost zdrojů LED je udávána na 100.000 h provozu (při průměru ročního svícení 4.000 h je životnost cca 25 let), tímto dlouhodobě docílíme i velkých úspor na běžné údržbě soustavy VO.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Realizace celkové rekonstrukce proběhla v roce 2018.

 

Rekonstrukce kapličky

Kaplička byla postavena roku 1936. Patří mezi základní pamětihodnosti naší obce a významnou sakrární stavbu. Proto v roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo celkovou rekonstrukci, kterou si kaplička zaslouží.  Bude vyměněna střecha, nové omítky, výplně, úpravy před kapličkou a další.

Obec požádala Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství  o dotaci. Úspěšné byly obě dotace.

V současnosti je hotová projektová dokumentace, vydané stavební povolení, úspěšně jsme na základě výběrového řízení vybrali firmu na zhotovení díla. V roce 2018 byla celková rekonstrukce dokončena.

Kaple sv. Prokopa

 

Projektová dokumentace - nový stav

 

Projektová dokumentace - kaplička

Rekonstrukce hasičky

Proběhne celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna střechy, výplní, fasády, omítky a další.

V roce 2016 bylo požádáno o dotaci, která byla schválena. Následovalo vypracování projektové dokumentace, stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele díla.

V roce 2018 byla celková rekonstrukce dokončena. Hasička

 

Projektová dokumentace - hasička

Projektová dokumentace - hasička

Stezka bosou nohou a muzeum ticha

Tento areál se nachází nad Moštěnicí v prostoru bývalé rozhledny. Svépomocí jsme v roce 2017 postavili nové zázemí pro ovečky včetně seníku. Budeme dále pokračovat s celkovou úpravou pro volnočasové aktivity našich občanů a případných návštěvníků.

V návrhu od místního občana Bc. Juliuse Lišky máme zcela originální stezku bosou nohou a muzeum ticha. Je to krásný kout naší obce s výhledem na Chřiby. V budoucnu se budeme zabývat myšlenkou, jak celkový prostor propojit se sochou sv. Jana Nepomuckého, která stojí opodál a vytvořit tak jedinečný prostor. Na tuto otázku by měly odpověď komplexní pozemkové úpravy. I proto areál nebude procházet zásadními změnami dispozičního uspořádání, pouze "kosmetickými" úpravami. 

Studie

Celkový pohledStezkaPosezeníMuzeum ticha

Další projekty

Rozpracované jsou další projekty:

- komplexní pozemkové úpravy

- mokřad - biocentrum

- kanalizace odpadních vod včetně čističky odpadních vod

- revitalizace "Kučí"

- rozhledna

- chodníky

- stromová kaple

a mnohé další...