Obsah

PROJEKTY OBCE

STUDIE CENTRA OBCE HÝSLY

Studie č. 1

Další navazující studie na situaci hlavní křižovatky v obci. Důraz celé studie je kladen na bezpečnost jak silniční, tak bezpečného projití křižovatky chodcem a otevření celého prostoru. Studie ukazuje názor odborné veřejnosti na dispoziční řešení celého území a vzniku nové dominanty obce - NÁVSI. Jedná se o návrh možného řešení, nikoliv projektovou dokumentaci. Základní myšlenky byly představeny na zasedání zastupitelstva obce 23.10.2017. Budou probíhat další debaty a sbírány nové podněty a názory občanů. Nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost. 

Zde je odkaz na studii:

http://www.hysly.cityupgrade.cz 

Studie centra obce Hýsly

 

Studie č. 2

Druhá studie byla představena na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2018. Zanechává stávající budovu bývalé hospody. Zajímavým způsobem řeší průchod chodců. Rozděluje prostor na komunitní centrum, knihovnu a technické zázemí. Ústředním tématem navrhovaného prostoru je tedy místo setkávání s velkým důrazem na zajištění bezpečnosti a přehlednosti prostoru.

Studie č. 2 - zde ke stažení

Studie č. 2

Studie č. 3

Vznikla jako studie upřesňující, na kterou navázala projektová dokumentace, která je v současnosti připravena. Architekti studii představili osobně na zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2019. Obec aktivně žádá o dotační tituly. Uvidíme, jak budeme úspěšní.  

Studie č. 3 - zde ke stažení

 

Studie č. 3

Urbanistické řešení:

Řešené území se nachází v centrální části obce Hýsly. Pomyslně ukončuje dvě hlavní osy obce. První osa ukončení nedávno vzniklého parku a obecního úřadu. Druhá osa zakončení historické uliční struktury obce patrné na původních vojenských mapách. Po odstranění stávajícího hostince vznikne v území volná neuzavřená plocha v centru obce. Ponechaný objekt pro rekonstrukci (určený pro knihovnu a jako zázemí pro spolky) uzavírá pomyslně jen jednu z řečených os a to tu historickou. Dalším důležitým prvkem v řešení území jsou navazující uliční čáry stávajících objektů. Nedílnou součástí je i potřeba vytvoření záchytného bodu při konání různých kulturních akcí a průvodů. Všechny tyto prvky jsou důležité pro navrženou koncepci obnovy území s funkcí knihovny (zázemí pro spolky) a zázemí technický služeb obce.

Koncepce řešení vychází z principu kontrastu původního - nového a ze zmíněných potřeb území. Navřený nový objekt bude dvoupodlažní se sedlovou střechou a bude navazovat na stávající rekonstruovaný objekt. Nový objekt je vymezen uličními čárami. Jeho hlavní hmota je umístěna kolmo na původní objekt a do nově vzniklého veřejného prostoru vystupuje lehkou konstrukcí v siluetě nového objektu. Tato konstrukce opticky ukončuje osu ,,Obecní úřad - nedávno vzniklý park" a svojí hmotou navazuje na historickou uliční čáru druhé osy.

Veřejný prostor, který tímto vznikne mezi siluetou a rekonstruovaným objektem je protiváhou vůči ukončení parku (velkým jehličnatým stromem). Silueta objektu je doplněna o vzrostlý strom, který je opozitem v území. Za novým objektem je umístěn technický dvůr, který svými objekty je zaříznut do přilehlého svahu a tím minimalizován. Spojnicí uliční čáry rekonstruovaného objektu a navazujícího rodinného domu na jižní straně území vzniká přirozená křivka oplocení podél, které je umístěna rampa sloužící pro přístup do knihovny v 2. podlaží.

 

Architektonické a materiálové řešení:

Rekonstruovanému objektu budou navráceny původní historické prvky (profilové orámování oken, římsy, členění špaletových oken, atd.) Dále bude doplněn o kamenný obklad v parteru objektu. Tvar a sklon střechy bude stávající.

Navržený nový objekt je řešen soudobími prvky: jednoduchá hmota s dřevěným obkladem v parteru směrem do veřejného prostoru, velkorysé prosklené plochy. Vyjmutím hmoty vytvoření závětří.

Další objekty pro TS jsou: technické zázemí je navrženo jako jednopodlažní objekt se soudobou zelenou extenzivní střechou, která je přetažena před objekt a tvoří přirozené zápraží. Navazující objekt garáže pro hasičské auto a traktor s vlečkou. Mezi garáží a oplocením bude umístěn přístřešek pro umístění historické mlátičky.

Rampa tvoří zároveň oplocení a skladovací prostory pro technické služby. Svou výškou a materiálem navazuje na vstupní bránu do areálu technických služeb a dřevem obložený parter nového objektu.

Rozhledna

S radostí v srdci oznamujeme, že naše obec má OPĚT ROZHLEDNU. Společné dílo obcí Hýsly-Ježov-Žádovice a mikroregionu Podchřibí. Přejeme rozhledně Súsedské, ať vydrží aslespoň sto let a návštěvníkům krásné výhledy na naši půvabnou krajinu Kyjovského Slovácka.

Web rozhledny: https://susedska.cz/

Logo

Rozhledna Súsedská je novou dominantou krajiny Podchřibí v oblasti Kyjovského Slovácka. "Súsedská" je v místním slováckém nářečí, kterým obyvatelé běžně mluví. Název rozhledny najdete vytesán do základního kamene položeného v roce 2019 na nejvyšším bodě kopce.

Unikátní tvar triquetry, moderně a nadčasově

Myšlenka zrození nové rozhledny, jakožto symbolu spojení obyvatel, vznikla ze vzájemných jednání tří sousedících obcí – Hýsly - Ježov - Žádovice. Obce leží na patě „společného“ kopce s výškovou kótou 310 m. A právě do těsné blízkosti tohoto vrcholu je rozhledna situována. Inspirací autorovi pro návrh řešení rozhledny se stal symbol „TRIQUETRA“, z latinského „tri“ – tři a „quetrus“ – roh, původně prostého významu trojúhelník. Obecně většinou znamená neoddělitelné spojení tří prvků, v tomto přeneseném významu úzké spojení obcí Hýsly – Ježov – Žádovice. Na základě společné myšlenky se rozhledna Súsedská zrodila a v roce 2021 byla dokončena.

OCEL

Kolem celé rozhledny se vine zábradlí z povětrnostně odolné oceli zvané Corten. Rez je v tomto případě žádaná, tvoří ochrannou povrchovou vrstvu a dodává materiálu osobitý vzhled a patinu.

BETON

Tubus rozhledny má tvar trojúhelníku, je z pohledového monolitického železobetonu, který zajišťuje rozhledně vysokou trvanlivost a nadčasový design. Ocel a beton, tyto přírodní materiály spolu s působením povětrnostních podmínek zajistí, že rozhledna bude žít svým životem a přirozeně stárnout. 

 

Informace o rozhledně

Investor: Svazek obcí mikroregionu Podchřibí

Rok výstavby: 2021

Celková výška stavby: 21 m

Výška vyhlídkové plošiny: 16 m

Nadmořská výška vyhlídkové plošiny: 324 m n.m.

Otevírací doba: volně přístupná

GPS souřadnice: 49.0264622N, 17.1919989E

Celkové náklady: 7 milionů Kč

 

Autor projektu

DESIGN s.r.o.

Generální dodavatel

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

 

 

Foto 2

 

 

Stromová kaple

Na rozcestí polních cest mezi obcemi Hýsly a Žádovice doslova vyrostla stromová kaple, osázená devatenácti lípami, která vytváří místo k rozjímání, odpočinku, ztišení, zpomalení a zamyšlení se. Místo, které bude dědictvím pro naše děti. Koruny stromů se časem spojí a vytvoří tak přírodní kapli.  

Nápad se zrodil u místního občana. Rozvíjel se a vyústil v úzkou spolupráci s obcí Žádovice, která se stala partnerem a spoluautorem této myšlenky.  

Tvar kaple nevznikl náhodou. Jsme v těsné blízkosti křižovatky polních cest, které spojují naše obce, a které tvarem připomínají trojúhelník či lichoběžník.

Na podzim 2021 jsme doplnili dubový kříž a lavice. Teď si kaple bude žít svým životem. Je na nás, jak toto nádherné místo budeme vnímat a jaké pocity si odsud odneseme.  

Stromová kaple

Pomník

Předmětem opravy bylo restaurování kamenného památníku padlým v obci Hýsly ke 100. výročí.  Památník byl vybudován v roce 1923, slouží jako pocta padlým v obou světových válkách. Stav památky před realizací projektu neodpovídal jeho významu. Restaurováním došlo k obnovení původního vzhledu památky s přirozenou patinou stáří.

Památka byla v roce 2023 nejprve očištěna, zvětraná místa kamene byla konsolidována, chybějící hmota a poškozené partie byly doplněny. Nápisy byly obnoveny. Na soklové části bylo nutné provést přespárování a barevné sjednocení s okolní hmotou. Na závěr byla provedena důkladná hydrofobizace celého objektu.

Účelem projektu bylo vrátit místní památce v obci Hýsly připomínající historické události obce odpovídající vzhled a tím i její význam. Pomník padlým je součástí historie obce a jeho existence podporuje místní patriotismus, proto je důležité, aby byl udržován v pohledově zachovalém stavu. Obnovená památka přidává obci na atraktivitě a její občané mohou nabýt větší pocit sounáležitosti a hrdosti na místo, kde žijí.

2. července 2023 byla velkolepá slavnost 100 let pomníku. Vrátili jsme se do časů před sto lety.  Zahrála dechová hudba Horenka, zazpíval pěvecký sbor Paniháj, zahrála také děská cimbálová muzika Základní umělecké školy Kyjov. Dobroty napekli místní občané. Zdarma bylo sele na grilu.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Park

Cílem projektu je zvýšit podíl druhově původních ovocných dřevin v urbanizovaném prostředí obce převážně formou doprovodné zeleně komunikací. Dříve běžné ovocné výsadby v minulosti zmizely společně s výstavbou nových komunikací, parkovišť a příjezdů k domům. Staré ovocné stromy mají přitom význam pro člověka nejen svým ovocem, ale např. také pozitivním vlivem na mikroklima. Stromy také pro svůj život využívají nejrůznější příslušníci drobné fauny – hmyz, ptáci, drobní savci. Dále je cílem zvýšit atraktivitu obce pomocí květinových záhonů. Jelikož jsou záhony komponovány pro téměř celosezónní kvetení, jsou nejen atraktivní pro člověka, ale také mohou stejnou měrou pomoci také hmyzu hledajícímu svou potravu.

Jedná se o veřejnou zeleň, celkově bude vysazeno 54 ks vysokokmenných sazenic stromů, 554 ks keřů, 109 ks keřů v živých plotech. Dále bude založen trávník v ploše 3680 m2 a trvalkové záhony v ploše 365 m2.

Centrální parková plocha má již dnes charakter parkově upravené plochy a je využívána jako veřejná zeleň. Součástí je také cestní síť a mobiliář včetně prvků dětského hřiště. Navrhované změny umisťují do prostoru větší množství vzrostlých ovocných stromů ve formě stylizovaného sadu. Od sousedního pozemku je navržena zelená clona spoléhající na domácí a zdomácnělé druhy jedlých keřů, popínavé dřeviny a tvarované živé ploty. Okolí hlavní silnice bude pojednáno trvalkovo-cibulovinovými záhony ve štěrku a záhonem levandulí. Kvůli bezpečnosti dětí na hřišti bude rozšířen současný živý plot a doplněny javory do stávajícího stromořadí. Ve většině plochy dojde také k rekonstrukci travnatých ploch.

V roce 2020 proběhla realizace.

Situační výkres

Publicita projektuSituační výkresProjektová dokumentace

Kuče

Projekt "IP ÚSES Hýsly" byl dokončen v prosinci 2020. Proběhl ořez přerostlých a nebezpečných topolů. Byli jsme úspěšní v dotaci na Ministerstvu životního prostředí. Bylo vysázeno 140 ovocných a neovocných stromů.  Bude tak zaděláno na novou cestu spojující naši obec s Kostelcem.

Výsadbou tradičních ovocných dřevin byly vytvořeny funkční interakční prvky v intenzivní zemědělské krajině na p.č. 1453 ostatní plocha a 420/4, 369/80, 661/31 vedené jako orná půda. Cílem bylo vytvořit alejové porosty tvoří technické opatření zmírňující vlivy větrné i vodní eroze v území a výsadbou podpořit krajinný ráz mozaikovité krajiny. Vzrostlé vysazené stromy podpoří druhovou diversitu nejenom rostlinstva, ale také vázaných druhů bezobratlých a obratlovců.

V roce 2020 proběhla realizace.

 

PublicitaObrázek 1Obrázek 2Obrázek 3

Podélné parkování a autobusová zastávka

Z důvodu vyřešení bezpečnosti na hlavní komunikaci začal v roce 2016 vznikat projekt podélného parkování včetně nového autobusového zálivu. Zastávka byla přestěhována naproti stávající, přičemž vzniklo pohodlné nástupní a výstupní místo přímo do prostoru parku. Jedná se o zásadní krok směrem k bezpečnosti a naváže tak na budoucí řešení celého prostoru návsi.

V roce 2018 proběhla realizace.

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Podélné parkování - koordinační výkres

Rekonstrukce komunikace u bytovek

Na žádost obyvatel bytovek rozhodlo v roce 2016 zastupitelstvo obce o rekonstrukci stávající komunikace a vytvoření nových parkovacích míst. Projekt počítá s vytvořením parkování pro každou bytovou jednotku. Vyřešen by tak byl dlouholetý problém s parkováním. Vznikalo mnoho variant v návaznosti na inženýrské sítě a přísné limity. S  výslednou projektovou dokumentací byli seznámi tamní občané na veřejném projednání. Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

V roce 2018 proběhla realizace.

Publicita

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Veřejné osvětlení

Rozšíření veřejného osvětlení ke sklepům v roce 2021

V obci Hýsly proběhla v roce 2018 velká modernizace veřejného osvětlení. Byli zde vyměněny všechny staré a technicky nevyhovující svítidla za již nová svítidla v LED technologii. Je zde použitý pouze jeden jediný typ svítidel. Současný stav veřejného osvětlení je velice dobrý. Nicméně v lokalitě u sklepů se nenacházelo vůbec žádné veřejné osvětlení.

Realizace akce dopomůže ke zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikace v lokalitě u sklepů. Tuto komunikaci využívají jak obyvatelé obce Hýsly, tak obyvatelé okolních obcí. Celkový přesah akce tak bude i přes hranice obce Hýsly.

Akce dále přispěje k ochraně životního prostředí v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím snížení produkce CO2 a eliminací světelného znečistění.

Celkem bylo v roce 2021 doplněno 11 kusů nových LED svítidel vč. rozvodů VO podél místní komunikace v lokalitě u sklepů.

Publicita

Rekonstrukce veřejného osvětlení v roce 2018

Stávající stav:

Veřejné osvětlení (dále jen VO) svým rozsahem pokrývá celou rozlohu obce v počtu svítidel 51 ks. Jeho rozmístění je poměrně rovnoměrné, a to ob jeden betonový sloup až na pár výjimek.  Osvětlení pokrývá důležité místa z hlediska pohybu chodců. Nicméně současným rozmístěním a použitým typem svítidel není splněna norma pro osvětlování pozemních komunikací. V obci je soustava VO napájená pouze z jednoho rozvaděče. Ovládání soustavy VO je přímo v rozvaděči pomocí soumrakového čidla (fotobuňky). Veřejné osvětlení není žádným způsobem regulováno.

Technický stav soustavy VO v obci Hýsly odpovídá době jejího vzniku. V obci Hýsly se nachází tři typy uličních svítidel – Elektrosvit rakev, Philips Malaga a Modus LV. První dva typy svítidel jsou vybaveny sodíkovými výbojkami s příkonem 150W. Svítidlo Modus LV je vybavené trubicovým zářivkovým zdrojem o příkonu 72W. Takřka polovina svítidel instalovaných v obci je na špatné úrovni z hlediska světelných parametrů, technického stavu a bohužel vyžadují zvýšenou údržbu a jsou velice energeticky náročná. U těchto svítidel se vlivem stárnutí projevují závady v těsnosti krytů, do svítidel vnikají nečistoty případně i vlhkost, v nejhorších případech jsou kryty popraskané nebo chybí úplně.

Nový stav:

V návrhu nové soustavy VO jsou použita svítidla se zdrojem LED, konstrukce je v hliníkovém provedení, optická část svítidla je z tvrzeného skla a je navržena tak, aby byl světelný tok svítidla směřován tam, kde je potřebné osvětlení a nevznikalo tím žádné rušivé oslnění. Kvalitou svítidel docílíme snížení energetické náročnosti soustavy. Současný stav v obci Hýsly obsahuje 51 ks svítidel. Na hlavní komunikaci a vedlejších komunikacích se provede výměna stávajících svítidel a doplnění nových svítidel na celkový počet 81 ks svítidel.  Současně s tím se vymění i stávající rozvaděč RVO, který je starý, plechový a rezavý. A dále se doplní jeden nový rozvaděč dole u pálenice. Doplnění druhého rozvaděče RVO je podmínka souhlasného stanoviska společnosti E.ON pro umístění výložníků a svítidel na stávající betonové sloupy. Tím budou splněny požadavky platné normy pro osvětlování komunikací.

Komunikace jsou členěny dle třídy osvětlení M5 pro hlavní průjezdovou komunikaci obcí. A to z důvodu, že se jedná o hlavní průjezd se zvýšeným provozem a nachází se zde zastávky autobusů. Jsou tu zvolena svítidla s teplotou chromatičnosti 3000K. Dále byla zvolena třída osvětlení P3 pro celou ulici Dědina což je druhá vytížená komunikace a hlavně slouží jako příjezd k hasičské zbrojnici a rodinným domům. Zbylé vedlejší komunikace byli zatříděny na třídu P4 a to z důvodu pohybu chodců po komunikaci, protože je zde absence chodníků. Zde jsou použita svítidla s teplotou chromatičnosti 3000K.

Všechna referenční svítidla jsou vybavena systémem udržování konstantního světelného toku a lze je také vybavit možností regulace. Životnost zdrojů LED je udávána na 100.000 h provozu (při průměru ročního svícení 4.000 h je životnost cca 25 let), tímto dlouhodobě docílíme i velkých úspor na běžné údržbě soustavy VO.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Realizace celkové rekonstrukce proběhla v roce 2018.

 

Publicita

Rekonstrukce kapličky

Kaplička byla postavena roku 1936. Patří mezi základní pamětihodnosti naší obce a významnou sakrární stavbu. Proto v roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo celkovou rekonstrukci, kterou si kaplička zaslouží.  Bude vyměněna střecha, nové omítky, výplně, úpravy před kapličkou a další.

Obec požádala Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství  o dotaci. Úspěšné byly obě dotace.

V současnosti je hotová projektová dokumentace, vydané stavební povolení, úspěšně jsme na základě výběrového řízení vybrali firmu na zhotovení díla. V roce 2018 byla celková rekonstrukce dokončena.

Kaple sv. Prokopa

 

Projektová dokumentace - nový stav

 

Projektová dokumentace - kaplička

Rekonstrukce hasičky

Proběhla celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna střechy, výplní, fasády, omítky a další.

V roce 2016 bylo požádáno o dotaci, která byla schválena. Následovalo vypracování projektové dokumentace, stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele díla.

V roce 2018 byla celková rekonstrukce dokončena.

PublicitaHasička

 

Projektová dokumentace - hasička

Projektová dokumentace - hasička

Stezka bosou nohou a muzeum ticha

Tento areál se nachází nad Moštěnicí v prostoru bývalé rozhledny. Svépomocí jsme v roce 2017 postavili nové zázemí pro ovečky včetně seníku. Budeme dále pokračovat s celkovou úpravou pro volnočasové aktivity našich občanů a případných návštěvníků.

V návrhu od místního občana Bc. Juliuse Lišky máme zcela originální stezku bosou nohou a muzeum ticha. Je to krásný kout naší obce s výhledem na Chřiby. V budoucnu se budeme zabývat myšlenkou, jak celkový prostor propojit se sochou sv. Jana Nepomuckého, která stojí opodál a vytvořit tak jedinečný prostor. Na tuto otázku by měly odpověď komplexní pozemkové úpravy. I proto areál nebude procházet zásadními změnami dispozičního uspořádání, pouze "kosmetickými" úpravami. 

Studie

Celkový pohledStezkaPosezeníMuzeum ticha

Další projekty

Rozpracované jsou další projekty:

- komplexní pozemkové úpravy

- mokřad - biocentrum

- kanalizace odpadních vod včetně čističky odpadních vod

- chodníky

- obnova křížků

- rekonstrukce obecního domu

a mnohé další...